2 968 razy czytano

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zlobek-czechowice.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak możliwości obsługi strony internetowej przy pomocy klawiszy klawiatury,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak mapy strony,
 • brak opisów alternatywnych pod zdjęciami i grafikami,
 • brak w linkach dokumentów do pobrania informacji o formacie i rozmiarze dokumentu.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • odwrócenie kolorów,
 • podkreślanie odnośników,
 • zmiana czytelności czcionki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-13
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-21

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie A (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto listy kontrolnej do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej.

Skróty klawiaturowe

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • CTRL + F5 – ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak również częściowo samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Strzałki – przewijanie widocznej części strony za pomocą strzałek.
 • CTRL + strzałka w górę – przejście do pierwszego elementu na stronie
 • CTRL + strzałka w dół – przejście do ostatniego elementu na stronie
 • CTRL + G – opcja wyszukiwania treści na stronie
 • SHIFT + F10 – Powoduje otwarcie menu kontekstowego

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sylwią Malchar, adres poczty elektronicznej sekretariat@zlobek-czechowice.pl, numer telefonu: 32 211 47 89 lub 589 722 222.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

 • Adres:

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Targowa 6

43-502 Czechowice-Dziedzice

 • E-mail:

sekretariat@zlobek-czechowice.pl

 • Telefon:

32 211 47 89 lub 589 722 222.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach ul. Targowa 6:

 1. Dla interesantów przeznaczone jest główne wejście do budynku od ul. Targowej, do którego prowadzą schody wraz z podjazdem dla wózków.
 2. Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków.
 3. Wejście do placówki odbywa się poprzez system domofonowy.
 4. Wszystkie pomieszczenia Żłobka mieszczą się na parterze.
 5. Do budynku można wchodzić z psem asekurującym lub psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Wejście z psem asystującym lub psem przewodnikiem jest możliwe do sekretariatu i gabinetu dyrektora, a dla odprowadzających dziecko do żłobka również do szatni.
 6. Istnieje możliwość udzielania pomocy przez personel osobom niepełnosprawnym –
  po wcześniejszym umówieniu wizyty w naszej placówce.

Budynek nie posiada:

 • wind,
 • podjazdów dla wózków inwalidzkich,
 • toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczeń kontrastowych,
 • pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Brak ułatwień dla osób niewidomych.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się przy ul. Niepodległości/Skwer Stulecia. Dostępne są linie: 1, 3, 4, C, VII, 50. Z przystanku do siedziby Żłobka prowadzi ulica Niepodległości, następnie Kopcia, a następnie Konopnickiej. Ulice posiadają chodniki dla pieszych, odległość  przystanku do Żłobka wynosi 450 m.

Kolejny przystanek komunikacji miejskiej znajduje się na Dworcu PKM. Dostępne są linie:
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, C, VII, 50 z przystanku do siedziby Żłobka  prowadzi ulica Niepodległości, a następnie Piłsudskiego. Ulice posiadają chodniki. Odległość do Żłobka wynosi 600 m.

Bezpośrednio przy Żłobku Miejskim brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Dane kontaktowe:

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Targowa 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Numer telefonu 32 211 47 89 oraz 589 722 222

Adres strony internetowej: www.zlobek-czechowice.pl

Adres mailowy:

sekretariat@zlobek-czechowice.pl